Menu Close

INFORMACIJA DĖL PUPP PRITAIKYMO SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TURINTIEMS MOKINIAMS

Vadovaujantis PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠU specialiųjų ugdymosi poreikių turintis mokinys mokyklos vadovui pateikia pedagoginės psichologinės tarnybos (švietimo pagalbos tarnybos) pažymą ir prašymą dėl pasiekimų patikrinimo užduoties formos, vykdymo ar vertinimo instrukcijų pritaikymo iki einamųjų metų vasario 6 dienos.

Trakų pedagoginė psichologinė tarnyba, vadovaudamasi LR švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintu PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO, LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS, LENKŲ TAUTINĖS MAŽUMOS GIMTOSIOS KALBOS IR LITERATŪROS TARPINIO PATIKRINIMO, BRANDOS EGZAMINŲ UŽDUOTIES FORMOS, VYKDYMO IR VERTINIMO INSTRUKCIJŲ PRITAIKYMO MOKINIAMS, BUVUSIEMS MOKINIAMS IR EKSTERNAMS, TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, TVARKOS APRAŠU  prašo mokyklų Vaiko gerovės komisijų pirmininkų iki sausio 17 d. elektroniniu paštu trakupps@gmail.com pateikti:

 1. 10-tos klasės (II gimnazijos klasės) mokinių, buvusių mokinių ir eksternų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kuriems bus reikalingos Tarnybos pažymos dėl PUPP pritaikymo, sąrašą Word‘o formatu;
 2. Mokinio rašinį laisva tema, pasirinktą diktantą ir matematikos kontrolinį darbą (darbai turi būti ištaisyti raudonu arba žaliu rašikliu);
 3. Mokinio individualų ugdymo planą (žr. 2022-2023 m. m. bendrųjų ugdymo planų 134 punktą);
 4. SUP vertinimo pažymą (7 ir 8 priedus), jeigu mokinio SUP buvo vertinti ne Trakų pedagoginėje psichologinėje tarnyboje.
 1. Mokiniai, kurie nėra vertinti Tarnyboje, bet turi klausos sutrikimą ar kochlearinį implantą, regos sutrikimą, judesio ir padėties bei neurologinių sutrikimų, įvairiapusį raidos sutrikimą, nerimo spektro sutrikimą, nuotaikos spektro sutrikimą, nerimo spektro (selektyviojo mutizmo) sutrikimą, dėmesio ir aktyvumo sutrikimą, kalbėjimo ir kalbos (sklandaus kalbėjimo (ritmo), dizartriją, kalbos netekimą (afaziją) sutrikimą, privalo pateikti gydytojų išduotas pažymas, patvirtinančias šiuos sutrikimus:
  • mokinys, turintis klausos sutrikimą ar kochlearinį implantą, pateikia sveikatos priežiūros įstaigos gydytojo otolaringologo pažymą apie klausos sutrikimą ir klausos toninę audiogramą. Pažymoje turi būti nurodoma klausos sutrikimo grupė (nežymus, vidutinis, žymus, labai žymus, gilus klausos sutrikimas (kurtumas) ar kochlearinis implantas);
  • mokinys, turintis regos sutrikimą, pateikia gydytojo pažymą, kurioje turi būti nurodoma regos sutrikimo grupė (vidutinė silpnaregystė, žymi silpnaregystė, aklumas su regėjimo likučiu, praktiškas aklumas, visiškas aklumas);
  • mokinys, turintis judesio ir padėties sutrikimą bei neurologinių sutrikimų, pateikia gydytojo ortopedo arba gydytojo neurologo išduotą pažymą, patvirtinančią judesio ir padėties (vidutinis, sunkus, labai sunkus), neurologinius sutrikimus ir jų laipsnį;
  • mokinys, turintis įvairiapusį raidos sutrikimą ar nerimo spektro sutrikimą, ar nuotaikos spektro sutrikimą, ar nerimo spektro (selektyviojo mutizmo) sutrikimą, ar dėmesio ir aktyvumo sutrikimą – pateikia gydytojo psichiatro (gydytojo neurologo) išduotą pažymą, patvirtinančią sutrikimą;
  • mokinys, turintis kalbėjimo ir kalbos (sklandaus kalbėjimo (ritmo), dizartriją, kalbos netekimą (afaziją)) sutrikimą, pateikia gydytojo neurologo (arba šeimos gydytojo) išduotą pažymą, patvirtinančią sutrikimą.

 

 

Silvija Juodviršienė, logopedė, tel. 8 528 – 41085

Skip to content