Menu Close

Specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimas

Specialieji ugdymosi poreikiai – tai pagalbos ir paslaugų ugdymo procese reikmė, atsirandanti dėl išskirtinių asmens gabumų, įgimtų ir įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių.

Tarnybos specialistai (psichologas, specialusis pedagogas, logopedas, vaikų neurologas, socialinis pedagogas, surdopedagogas, jeigu vaikas turi klausos sutrikimų, tiflopedagogas, jeigu vaikas turi regos sutrikimų) atlieka ikimokyklinio, priešmokyklinio, mokyklinio amžiaus vaikų Įvertinimą, nustato specialiųjų ugdymosi poreikių lygį.

Įvertinimą atlikę specialistai rezultatus aptaria su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir ugdančiu(iais) pedagogu(ais), prireikus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimu skiria specialųjį ugdymąsi ir (ar) Švietimo pagalbą.

Įvertinimo tikslas – nustatyti švietimo pagalbos ir paslaugų reikmes, rekomenduoti ugdymo programą, specialiąsias mokymo ir techninės pagalbos priemones, ugdymosi aplinkos pritaikymo būdus, siekiant sudaryti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam mokiniui (vaikui) optimalias ugdymosi sąlygas.

 

Dėl specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimo kreipiamasi:

  • Vaiko, neugdomo mokykloje, specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas atliekamas, kuomet kreipiasi tėvai (globėjai, rūpintojai) dėl ugdymo sunkumų  (kalbos, bendravimo, elgesio ir kitų) namuose, tarnybos vadovui pateikdami prašymą raštu, vaiko piešinių ar kitokių darbų, prireikus, vaiko sveikatos būklės įvertinimo dokumentų kopijas.
  • Mokinio, ugdomo ikimokyklinėje ugdymo mokykloje, bendrojo ugdymo mokykloje, specialieji ugdymosi poreikiai vertinami Tarnyboje, atlikus pirminį įvertinimą mokyklos Vaiko gerovės komisijoje.

 

Registruotis galite telefonu (8 528) 51 085, arba el. paštu rastine@trakuppt.lt atsiuntę užpildytus ir atskanuotus dokumentus:

Prašymo forma pildymui

Trakų pedagoginės psichologinės tarnybos specialiųjų ugdymo(si) poreikių įvertinimo tvarka, dokumentas

MOKINIO SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ) PEDAGOGINIU, PSICHOLOGINIU, MEDICININIU IR SOCIALINIU PEDAGOGINIU ASPEKTAIS ĮVERTINIMO IR SPECIALIOJO UGDYMOSI SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS (SU PRIEDAIS), LR Švietimo ministro įsakymas

 

Atsižvelgiant į tai, kad Europos Sąjungoje nuo 2018 m. gegužės 25 d. pradėtas taikyti naujas Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (ES) 2016/679, prašome Jūsų sutikimo mums, registracijos į vaiko vertinimą tikslu, perduoti tvarkyti savo asmens duomenis (vardas, pavardė, telefono numeris, adresas, informacija apie vaiko ugdymo įstaigą ir jo sveikatą). Jūsų tvarkomų asmenų duomenų valdytojas yra Trakų raj. sav. pedagoginė psichologinė tarnyba, įstaigos kodas 303086089, buveinės adresas Birutės g. 42, Vilnius. Visa tvarkoma informacija yra konfidenciali. Pažymime, kad galimybė gauti Trakų raj. sav. pedagoginės psichologinės tarnybos paslaugas suteikiama tik gavus Jūsų sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Informuojame, kad Jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis aukščiau nurodytu tikslu (nesutikus tolimesnė registracija negalima).

Skip to content