Menu Close

PPT veiklos kryptys

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS

1. VIZIJA

Šiuolaikiška, atvira pokyčiams ir partnerystei įstaiga, teikianti profesionalią psichologinę, specialiąją pedagoginę, socialinę pedagoginę pagalbą Trakų rajono vaikams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), pedagogams.

2. MISIJA

Trakų rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba – pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai įstaiga, siekianti teikti savalaikę, kokybišką pagalbą savivaldybės teritorijoje gyvenantiems vaikams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), pedagogams, ugdymo įstaigoms ir telkti visuomenės pastangas vaiko gerovei užtikrinti

3. TARNYBOS VEIKLOS PRIORITETAI

1. Tobulinti vertinimo ir išvadų rengimo kompetencijas, remiantis naujais dokumentais, reglamentuojančiais mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimą ir (ar) švietimo pagalbos, specialiojo ugdymosi skyrimo tvarką.

2. Bendradarbiaujant su Trakų rajono ugdymo įstaigomis, siekti, kad visi Trakų rajono priešmokyklinio amžiaus vaikai gautų bent vieną jiems reikalingo specialisto konsultaciją

3. Užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, atsinaujinti ir didinti teikiamų paslaugų įvairovę.

 

4. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

4.1. Kuo anksčiau įvertinti asmens specialiuosius ugdymosi poreikius, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, padėti jas išspręsti, rekomenduoti optimalią ugdymo formą.

4.2. Stiprinti mokyklos, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimus ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, formuoti teigiamas nuostatas jų atžvilgiu.

4.3. Padėti mokykloms užtikrinti kokybišką specialių ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių ugdymą.

 

5. VEIKLOS KRYPTYS

5.1 PSICHOLOGO VEIKLOS KRYPTYS

 • Įvertina mokinio (vaiko) raidos ypatumus, galias ir sunkumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, vaiko brandumą mokyklai.
 • Konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius (vaikus), jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų prevencijos bei jų sprendimo klausimais.
 • Veda grupines konsultacijas mokiniams.
 • Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) mokinio (vaiko) pažinimo, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių (vaikų) ugdymo bei jo organizavimo, įvairių psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimo klausimais, sprendžia ir diegia psichologijos mokslo naujoves.
 • Inicijuoja, rengia ir įgyvendina prevencijos ir kitas programas, padedančias veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius (vaikus), išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų ar jas spręsti.
 • Kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiauja su mokyklos bendruomene, o esant būtinybei – su kitomis institucijomis, stebi mokinius pamokų metu.
 • Gavęs tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą, teikia informaciją apie mokinius (vaikus), turinčius psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų, suinteresuotiems asmenims ar institucijoms, susijusiems su mokinių (vaikų) ugdymu.
 • Rengia metodines rekomendacijas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės psichologijos, psichologinių problemų prevencijos klausimais.
 • Veda seminarus, skaito paskaitas, dalyvauja pedagogų bei tėvų susirinkimuose, rašo straipsnius.
 • Teikia pagalbą ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijoms krizės įstaigoje metu.

 

5.2. SPECIALIOJO PEDAGOGO VEIKLOS KRYPTYS

 • Įvertina ikimokyklinio amžiaus vaiko pažinimo kompetenciją.
 • Įvertina mokinio mokymosi pasiekimų lygį.
 • Kartu su psichologu, logopedu parengia vertinimo išvadą, rekomenduoja ugdymo programą.
 • Rengia rekomendacijas pedagogams dėl tolimesnio darbo su mokiniu.
 • Konsultuoja tėvus (globėjus rūpintojus), kaip namuose padėti vaikui.
 • Rekomenduoja ugdymo įstaigą, kurioje vaikui gali būti suteikta reikalinga švietimo pagalba, specialusis ugdymas.
 • Teikia metodinę pagalbą ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijoms, mokytojams, specialiesiems pedagogams.
 • Veda seminarus, skaito paskaitas.
 • Renka duomenis apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius Trakų miesto ugdymo įstaigose.

 

5.3. LOGOPEDO VEIKLOS KRYPTYS

 • Įvertina ikimokyklinio ar mokyklinio amžiaus vaiko kalbą.
 • Kartu su psichologu ir specialiuoju pedagogu parengia vertinimo išvadą. Teikia rekomendacijas dėl tolimesnio darbo su vaiku logopedams, pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams).
 • Rekomenduoja vaiko tėvams (globėjams, rūpintojams) ugdymo įstaigą, kurioje vaikui būtų suteikta pagalba.
 • Teikia metodinę pagalbą įstaigų Vaiko gerovės komisijoms ir logopedams, dirbantiems švietimo įstaigose.
 • Šviečia tėvus (globėjus, rūpintojus) ir ugdymo įstaigų logopedus vaikų kalbos, komunikacijos gebėjimų ir ugdymo klausimais.
 • Veda seminarus, skaito pranešimus kalbos ugdymo klausimais, dalyvauja Vaiko gerovės komisijų posėdžiuose.

 

5.4. SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLOS KRYPTYS

 • Organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) bei specialistų bendradarbiavimo grupes.
 • Vertina ir padeda šeimoms spręsti sunkumus dėl vaiko savirealizacijos, mokymosi motyvacijos, mokyklos lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio sunkumų.
 • Padeda tėvams (globėjams, rūpintojams) suprasti vaiko socialinius poreikius, jų tenkinimo svarbą.
 • Informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie jų teisę gauti socialinę ir pedagoginę pagalbą.
 • Bendradarbiauja su ugdymo įstaigų pedagogais, kitais specialistais, administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų.
 • Teikia siūlymų dėl socialinio klimato gerinimo mokykloje.
 • Atlieka šviečiamąjį informacinį darbą.
 • Inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą.

 

5.5. NEUROLOGO VEIKLOS KRYPTYS

 • Įvertina ikimokyklinio ar mokyklinio amžiaus vaiko neurologinį statusą, išaiškina neurologinius sutrikimus, jų lokalizaciją, pažeidimo lygį.
 • Dirba komandoje su logopedu, specialiuoju pedagogu, psichologu.
 • Rekomenduoja vaikui kompleksą medicininių – fizioterapinių priemonių, kitų gydymo įstaigų specialistų pagalbą.
 • Konsultuoja vaiko tėvus (globėjus, rūpintojus), pedagogus dėl optimalių dienos režimo sąlygų (ugdymui, poilsiui) parinkimo.
 • Kaupia ir tvarko neurologinių tyrimų medžiagą.
Skip to content