Menu Close

Erasmus+ Strateginės partnerystės projektas

Įtraukusis kūrybingumas ugdant meninius gebėjimus (InCrea+)

INclusive CREAtivity through Educational Artmaking (InCrea+)

Kontekstas

Naujausiuose tyrimuose atskleidžiamos naujos perspektyvios menų taikymo ugdymo procese galimybės. Remiantis teoriškai pagrįstomis strategijomis, tikslingai ir efektyviai atsižvelgiančiomis į įvairiausių mokinių grupių stipriąsias puses bei poreikius, menų ugdymas tiek formaliojoje, tiek ir neformaliojoje edukacinėje aplinkoje gali prisidėti prie labiau įtraukios mokyklos kultūros formavimo bei kelti moksleivių gerovę (Hannigan ir kt., 2019; Gnezda, 2015).

Keletas tyrimų pateikia įrodymų, kad menai ne tik suteikia idealų pagrindą įtraukiųjų praktikų taikymui, skatina mokymąsi bendradarbiaujant, sustiprina visų mokinių augimą mokantis bei asmenybės raidą, tačiau ir skatina kūrybinę raišką, stiprina problemų sprendimo gebėjimus, ugdo kritinio mąstymo įgūdžius, lavina tarpkultūrinę komunikaciją (Favella, 2017) bei prisideda prie mokinių, tiek turinčių, tiek ir neturinčių specialiųjų poreikių, gerovės kūrimo (Ugurlu ir kt., 2016; Lyshak-Stelzer ir kt., 2007; Valentino, 2016). Tokiu būdu menai gali prisidėti prie trijų įgūdžių tipų, aktualiausių XXI amžiuje, lavinimo, kaip pabrėžiama daugelyje mokslinių tyrimų (Kay, 2009; Trilling, Fadel, 2009):

 • mokymosi ir inovacijų įgūdžių;
 • skaitmeninio raštingumo įgūdžių;
 • karjeros plėtojimo ir gyvenimo įgūdžių.

Ši nauda tapo dar akivaizdesnė COVID-19 pandemijos laikotarpiu, kadangi švietimo sistemos netolygumas dar labiau išryškėjo, o iš švietimo sistemos iškritusių mokinių dalis buvo dar didesnė, nei prognozuota (Jungtinės Tautos, 2020). Mokyklų užsidarymas visame pasaulyje kelia stresą daugybei mokinių, ir tai neigiamai atsilieps jų pasiekimams moksle (Pisano ir kt., 2020; Orgiles ir kt., 2020). Siekiant kovoti su šiais neigiamais padariniais, rekomenduojama taikyti daugiau inkliuzyvių ugdymo praktikų, kurios būtų orientuotos į mokinių mokymosi ir psichinės sveikatos poreikius (OECD, 2020).

Be to, kultūrinis ir kūrybinis sektorius (KKS) taip pat dramatiškai nukentėjo nuo COVID protrūkio. Kadangi KKS pajamų kritimas buvo išskirtinai ryškus, daugelio šio sektoriaus darbuotojų finansinė gerovė atsidūrė pavojuje (OECD, 2020). Šiam sektoriui atgaivinti būtinos inovatyvios praktikos bei naujos bendradarbiavimo galimybės.

Tikslas ir uždaviniai

Projektas InCrea+ siekia suformuoti inovatyvų įtraukiojo švietimo taikymo bei gerovės puoselėjimo metodą, paremtą edukaciniu menų ugdymo turiniu bei praktiniu šio turinio įgyvendinimu.

Drawing on Positive Youth Development (Pozityvios jaunimo raidos pagrindas; Lerner, Phelps, Forman, & Bowers, 2009), Universal Design for Learning (Universalioji mokymosi schema; Hall, Meyer, & Rose, 2012) bei edukacinis požiūris į menų terapiją (Niemi, 2018) gali optimizuoti mokinių potencialą realybėje pasiekti geriausių rezultatų tiek asmeniškai, tiek ir kartu su kitais kolektyvo nariais.

Šio projekto uždaviniai:

 • Mokytojų gebėjimų ir kompetencijų įtraukiojo ugdymo aplinkoje stiprinimas;
 • Naujų įgūdžių ir kompetencijų suteikimas kultūriniam ir kūrybiniam sektoriui, kuriuo tikimasi formuoti galimybes kurti naujas darbo vietas artimiausioje ateityje dabarties ir ateities šio sektoriaus profesionalams;
 • Skatinimas socialiai įtraukti vidurinės mokyklos moksleivius, turinčius specialiųjų ugdymo poreikių, moksleivius iš mažumų grupių bei iš žemų pajamų šeimų (orientuojantis į 5–9 klases);
 • Mokslo resursų, medžiagos, veiklų ir mokymosi modulių kūrimas, kuriais būtų puoselėjami kūrybingumas, kultūra, tarpkultūrinė komunikacija bei gerovė;
 • Skatinimas menų specialistams, švietimo sistemos ekspertams bei mokytojams ieškoti galimų bendravimo erdvių.

Išskiriami trys žingsniai siekiant projekto rezultatų:

(i) Žinių kūrimas. Bus atliktas tyrimas (analizė), siekiant apibrėžti tinkamą metodologiją ir menines priemones, kaip kurti pagrindinį projekto produktą – metodologinę medžiagą.

(ii) Programų kūrimas ir testavimas. InCrea+ panaudota projekto metu sukurta metodinė medžiaga ir pagal ją sukurtą mokymo programa, kuri bus testuojama su mokytojais ir specialistais. Menininkams bei asocijuotų mokyklų partnerių mokytojams bus organizuojami mokymai, ir jie įgyvendins InCrea+ programą savo mokyklose ir kitose ugdymo bei neformalaus švietimo institucijose.

Pagrindiniai produktai: bus sukurta InCrea+ ugdymo programa bei įgyvendinti mokymai.

(iii) Skaitmeninimas. Galiausiai, InCrea+ mokymo programa ir medžiaga bus viešai pateikta atvirųjų švietimo išteklių (angl. OER) platformoje, kurioje mokytojai galės rasti tiek jiems naudingą mokomąją medžiagą, tiek ir iš anksto parengtas praktines pamokas, kurias bus galima be didesnių papildomų pastangų panaudoti klasėje. Pagrindinis produktas: OER platforma.

Projekto poveikis

Projektu siekiama, kad:

 • Į projekte dalyvaujančias mokyklas būtų priimta kuo daugiau nuo socialinės atskirties nukenčiančių moksleivių;
 • Būtų užmegzta partnerystė tarp mokytojų bei kultūrinio ir kūrybinio sektoriaus profesionalų, įgijusių formaliųjų kompetencijų dirbant su įtraukiosiomis praktikomis manų srityje;
 • Būtų sukurti mokymo įrankiai, medžiagos bei resursai, kuriais bus puoselėjami kūrybingumas, kultūros sklaida, daugiakultūriškumas bei gerovė;
 • Būtų sustiprinti mokinių ir mokytojų kūrybiniai įgūdžiai.

 

Numatomas ilgalaikis poveikis:

 • Įtraukioji menų ugdymo praktika bus skleidžiama europiniu lygiu;
 • Bus pagerintos mokymosi aplinkos sąlygos bei išaugs moksleivių, turinčių specialiųjų ugdymo poreikių bei moksleivių iš atskirties grupių akademiniai pasiekimai;
 • Sumažės moksleivių, atstovaujančių atskirties grupes, iškritimo iš švietimo sistemos atvejų skaičius;
 • Bus sustiprintas kultūrinio ir kūrybinio sektoriaus bendradarbiavimas su mokyklomis.

Partnerystė

Į šią partnerystę įtrauktos 7 institucijos (3 mokyklos, viena institucija, turinti mokyklą, viena biudžetinė institucija, atsakinga už pedagogines ir psichologines paslaugas, viena ne pelno organizacija bei vienas universitetas), atstovaujančios šešias šalis: Lietuvą, Bulgariją, Rumuniją, Turkiją, Italiją ir Ispaniją. Šios partnerystės dalyviai yra švietimo ir psichologijos ekspertai, mokytojai, vadybininkai, švietėjai bei ankstyvojo vidurinio ugdymo amžiaus moksleiviai.

Partnerinės institucijos:

 1. Kauno Juozo Grušo meno gimnazija (koordinatoriai) (Lietuva)
 2. Trakų rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba (Trakų PPT) (Lietuva)
 3. Besime Özderici Ortaokulu (Turkija)
 4. Foundation for development of the Cultural BPOCS (CUBU Foundation) (Bulgarija)
 5. Associació Meraki Projectes de València (MERAKI) (Ispanija)
 6. Fundatia EUROED (EuroED) (Rumunija)
 7. Università degli Studi di Padova (UNIPD) (Italija)

 

Projekto Nr.  2020-1-LT01-KA227-SCH-094736

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 01/03/2021 – 28/02/2023

Projekto tinklapis: https://www.increaplus.eu

Skip to content