Menu Close

Švietėjo žinių kelias link geresnio tėvų, turinčių vaikų su specialiaisiais poreikiais, mokymo, pagalbos ir konsultavimo

Finansuotas 2020 m. programos „Erasmus+“ suaugusiųjų mokymo mobilumo projektas „Švietėjo žinių kelias link geresnio tėvų, turinčių vaikų su specialiaisiais poreikiais, mokymo, pagalbos ir konsultavimo“. Projektas startuos nuo š.m. gruodžio pirmos dienos ir tęsis iki 2021 lapkričio pabaigos.

Projekto tikslas – įgyti naujų žinių ir atnaujinti esamas žinias, kad būtų galima pagerinti teikiamus mokymus, seminarus, konsultacijas tėvams, kurių šeimoje auga specialiųjų poreikių turintys vaikai, kad jie galėtų lengviau integruotis į ugdymo procesą ir geriau jaustis visuomenėje. Tėvai, turintys pakankamai žinių ir žinantys tinkamus ugdymo metodus, gali prisidėti prie įtraukaus ugdymo bendradarbiaudami kartu su pedagogais.

Projekte bus finansuojami treji tarptautiniai mokymai, į kuriuos planuojama, kad išvyks viso 7 įstaigos darbuotojai. Pasirinkti mokymai, tiesiogiai susiję su Tarnybos darbuotojų veikla, nes Tarnybos darbuotojai dirba su tėvais ir jų vaikais, siekia pagalbos šeimoms, kuo anksčiau įvertinti asmens specialiuosius ugdymosi poreikius (SUP) psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, padėti jas išspręsti, rekomenduoti tėvams kokią optimalią ugdymo vietą ir formą galima parinkti vaikui; taip pat stiprinti mokyklos, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimus ugdyti SUP, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius asmenis, formuoti teigiamas nuostatas jų atžvilgiu.

Numatomi kvalifikacijos kėlimo kursai prisidėtų ne tik prie Europinės institucijos strategijos, institucijos strateginio plano tikslų įgyvendinimo, bet ir pagerintų pedagoginio ir administracinio personalo darbo kokybę, žinias, paskatintų įgyti žinių taikymą kasdieninio darbo veikloje, atnaujinti veiklą organizavimą bei užtikrintu Lietuvos strateginių dokumentų veiksnumą, skatintų mokymąsi iš kitų, palaikytų gerosios patirties perėmimą ir dalinimąsi su kitomis organizacijomis, dalyviais, užtikrintų Tarnybos atvirumą Europai ir pasauliui, multikultūriškumo vystymą.

Džiaugiamės atsiradusiomis naujomis galimybėmis ir tikimės, kad tai padės tobulėti ne tik mums, bet ir perduoti žinias kitiems bei pritaikyti jas dirbant su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais, konsultuojant jų tėvus, mokytojus.

Projektas finansuojamas Europos Komisijos. Šis pranešimas atspindi tik autorių požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokią jame pateikiamą informaciją.

Skip to content