Menu Close

SKELBIAMA ATRANKA Į KARJEROS SPECIALISTŲ PAREIGAS

     Skelbiama atranka į laisvas nuolatinio pobūdžio Trakų rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos karjeros specialistų pareigas

Pareigybės rūšis: darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

Pareigybės lygis: A2.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Darbo užmokestis: Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 7,44–7,98 baziniais dydžiais (nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu ir Trakų pedagoginės psichologinės tarnybos darbo apmokėjimo sistema).

Darbo laiko norma: 1 pareigybė – 36 val. per savaitę.

Pareigybės paskirtis – ugdymo karjerai paslaugų teikimas Trakų  rajono švietimo įstaigose. Teikiant ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas (toliau – profesinio orientavimo paslaugos) padėti asmeniui rinktis jam tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų ir aktyviai kurti savo karjerą.

Kvalifikacijos, išsilavinimo ir kiti reikalavimai:

 • Turėti ne žemesnį kaip Lietuvos kvalifikacijų sandaros VI lygio kvalifikacinį laipsnį arba lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;
 • Turėti pedagogo kvalifikaciją arba būti išklausęs pedagoginių ir psichologinių žinių kursą švietimo, mokslo ir sporto  ministro nustatyta tvarka, jei dirba bendrojo ugdymo mokykloje, profesinio mokymo įstaigoje ar švietimo pagalbos įstaigoje;
 • Išklausyti kvalifikacijos tobulinimo programą, kuri įgyvendinama pagal Karjeros specialistų išsilavinimo ir profesinių žinių reikalavimų aprašo priedą, ne vėliau kaip per vienus metus nuo įsidarbinimo karjeros specialistu pirmą kartą pradžios, jeigu jis atitinka bent vieną iš šių sąlygų:
 • a. turi trumpesnę kaip 3 metų darbo patirtį, susijusią su ugdymu karjerai, profesiniu informavimu ir  konsultavimu iki darbo karjeros specialistu pradžios;
 • b. studijų metu nėra išklausęs ne mažiau nei 15 studijų  kreditų apimties modulį (-ius), susijusį (-ius) su karjeros valdymu, konsultavimu, vystymu;
 • Būti susipažinus su profesinį orientavimą reglamentuojančiais teisės aktais;
 • Gebėti naudotis įvairiomis karjeros valdymo informacinėmis sistemomis ir šiuolaikinėmis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis bei elektroninėmis priemonėmis, susijusiomis su karjeros valdymo paslaugų teikimu;
 • Gebėti planuoti, analizuoti ir tvarkyti duomenis ir informaciją apie teikiamas profesinio orientavimo paslaugas;
 • Turėti gerus komunikacinius įgūdžius, gebėti bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:

 • prašymas dalyvauti atrankoje;
 • išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos (originalai pateikiami atrankos dieną);
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija (originalas pateikiamas atrankos dieną);
 • gyvenimo aprašymas, parengtas Europass CV formatu;
 • patirtį ir darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijos;
 • kitus dokumentus (jei tokie būtini įrodyti kvalifikaciją, kompetencijas ar kitas nuostatas)
 • galima pateikti buvusių darbdavių ir kitas rekomendacijas.

Dokumentų priėmimas: 2022 m. rugsėjo 13–20 d. (darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val.)

Dokumentų pateikimas: Prašymus dalyvauti atrankoje ir dokumentų kopijas pateikti el. paštu rastine@trakuppt.lt arba pristatyti į Trakų r. sav. Pedagoginę psichologinę tarnybą (Birutės g. 42, LT- 21114 Trakai, 3 aukštas) su nuoroda „Karjeros specialistas“.

Informacija teikiama telefonu: 8 528 41001

Pretendentų atrankos forma – pokalbis.

Iki atrankos likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms kiekvienam kvalifikacinius reikalavimus atitinkančiam pretendentui jo pateiktu telefonu ir/ar elektroniniu paštu bus praneštas individualus laikas atvykti į atrankos pokalbį, tiksli atrankos vieta ir numatoma pokalbio trukmė.

Informacija apie atranką skelbiama Trakų rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos interneto svetainėje ir teikiama telefonu (8 528) 41001.

Skip to content