Menu Close

Informacija dėl brandos egzaminų ir lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos pritaikymų 2022–2023 m. m.

Vadovaujantis Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu specialiųjų ugdymosi poreikių turintis kandidatas (t. y. mokinys, buvęs mokinys ir eksternas) mokyklos vadovui pateikia pedagoginės psichologinės tarnybos (švietimo pagalbos tarnybos) pažymą ir prašymą dėl brandos egzamino užduoties formos, vykdymo ar vertinimo instrukcijų pritaikymo iki lapkričio 24 dienos.

Trakų rajono gimnazijos, kuriose mokosi IV gimnazijos klasės  specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai, iki 2022 m. spalio 31 d. Trakų pedagoginei psichologinei tarnybai (toliau – Tarnyba) turi pateikti reikalingą informaciją pažymoms išrašyti.

Tarnyba, vadovaudamasi „pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, kalbų įskaitų, brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo mokiniams, buvusiems mokiniams ir eksternams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, tvarkos aprašu, prašo mokyklų Vaiko gerovės komisijų pirmininkų:

 1. Informuoti mokinius dėl galimybės pateikti prašymą dėl brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ar vertinimo instrukcijų pritaikymo mokyklos Vadovui;
 2. Iki 2022 m. spalio 31 d.Tarnybai pateikti 12 klasės (IV gimnazijos klasės) mokinių, buvusių mokinių ir eksternų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, kuriems bus reikalingos Tarnybos pažymos dėl brandos egzaminų, lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos pritaikymo, sąrašą;
  • informaciją siųsti el. adresu trakupps@gmail.com;
  • mokinių sąrašą (priedą) atsiųsti Word formatu (nesiųsti skenuoto dokumento);
 1. Iki 2022 m. spalio 31 d.Tarnybai pateikti visus reikalingus pažymoms išrašyti dokumentus:

3.1. ištaisytus mokinių lietuvių kalbos ir gimtosios kalbos rašto bei matematikos kontrolinius darbus;

3.2. mokinio individualų ugdymo planą (žr. 2021-2022 m. m. Bendrųjų ugdymo planų 134 punktą);

3.3. jei mokinys buvo vertintas ne Trakų PPT, pateikti Tarnybai Pažymos dėl specialiojo ugdymosi ir(ar) švietimo pagalbos skyrimo kopiją (7 priedą) ir šio mokinio ištaisytus (!) lietuvių kalbos ir gimtosios kalbos rašto darbą bei matematikos kontrolinį darbą.

 1. Aptarti su mokiniu (ir/ar jo tėvais), turinčiu specialiųjų ugdymosi poreikių dėl specifinio mokymosi (skaitymo) sutrikimo, bendrųjų mokymosi sutrikimų ar dėl įvairiapusio raidos sutrikimo, būtinybę organizuoti brandos egzaminą atskiroje patalpoje, o užduotys, pateiktos raštu, būtų vykdytojo perskaitomos ar įgarsinamos, naudojant informacines technologijas.
 2. Aptarti su mokiniu (ir/ar jo tėvais), turinčiu specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įvairiapusio raidos sutrikimo ar dėl nerimo spektro sutrikimo, būtinybę laikyti brandos egzaminus savo mokykloje, kai vykdytoju bus skiriamas švietimo pagalbą teikiantis specialistas;
 3. Sąraše pažymėti mokinius, kuriems buvo nustatyti specifinis mokymosi (rašymo) sutrikimas, bendrieji mokymosi sutrikimai, įvairiapusis raidos sutrikimas, silpnaregystė (vidutinė, žymi), judesio ir padėties (vidutiniai, sunkūs, labai sunkūs) sutrikimai ar neurologiniai sutrikimai, kai mokinio raštas yra neįskaitomas ar sunkiai įskaitomas raštas yra sąlygotas sutrikimo, leidžiama organizuoti atskiroje patalpoje ir egzamine leidžiama naudotis kompiuteriu, kuriame neįdiegta teksto rašybos ir gramatikos tikrinimo programa.
 4. Sąraše pažymėti mokinius, kuriems buvo nustatyti sunkūs judesio ir padėties bei neurologiniai aktyvumo ir dėmesio sutrikimai ir egzaminų metu leidžiama turėti fizinio aktyvumo pertraukėles.
 5. Sąraše pažymėti mokinius, kuriems buvo nustatytas įvairiapusis raidos sutrikimas ir kuriems egzamine leidžiama turėti sensorines pertraukas, atsižvelgiant į mokinio Individualiame ugdymo pagalbos plane nurodytas ir ugdymo procese taikytas sensorines pertraukas.

 

Mokiniai, kurie nėra vertinti Tarnyboje, bet turi klausos sutrikimą ar kochlearinį implantą, regos sutrikimą, judesio ir padėties bei neurologinių sutrikimų, įvairiapusį raidos sutrikimą, kalbėjimo ir kalbos (sklandaus kalbėjimo (ritmo), dizartriją, kalbos netekimą (afaziją)) sutrikimą, privalo pateikti gydytojų išduotas pažymas, patvirtinančias šiuos sutrikimus.

Skip to content