Menu Close

Tarptautinės patirties įtraukiojo ugdymo kontekste įgijimas motyvuoja dirbti, tobulėti, įgyvendinti naujas idėjas

Mokymų metu

logosTrakų pedagoginėje psichologinėje tarnyboje didelis dėmesys skiriamas darbuotojų motyvacijai, veiklų turinio atnaujinimui, bendradarbiavimui ne tik su Lietuvos, bet ir su Europos švietimo institucijomis.  Siekiame, kad ugdymas, būtų grindžiamas demokratinėmis vertybėmis, pagarba žmogaus teisėms, tarpkultūrinėmis kompetencijomis, o kiekvienam besimokančiajam, taip pat ir turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, užtikrinta galimybė įgyti kvalifikaciją, pritaikant ir personalizuojant ugdymą, atsižvelgiant į kiekvieno poreikius. Viso to svarbą išryškina šalies ir Europinės strategijos dokumentai.  Lygios galimybės ir įtraukusis ugdymas – tai vieni svarbiausių UNESCO (2016) paskelbtų švietimo uždavinių, numatytų įgyvendinti iki 2030 metų.

Europos šalys yra įsipareigoję kurti ir įgyvendinti įtraukiojo ugdymo sistemas.  Tačiau įtraukusis ugdymas įvairiose šalyse įgyvendinamas skirtingai, atsižvelgiant į praeities ir dabarties kontekstus, kultūrinius ypatumus, galimybes.

Trakų pedagoginės psichologinės tarnybos darbuotojai, taip pat visa tai matydami kaip prioritetines sritis, dalyvauja Erasmus+ projekte, kuris skirtas darbuotojų kvalifikacijos kėlimui, gerosios patirties pasidalijimui su Europos šalių institucijų atstovais, gerosios praktikos perėmimui ir pritaikymui darbe.  Tad rugsėjo pabaigoje Trakų PPT darbuotojos dalyvavo Life Long Learning Center Oloklirosi (Graikija, Heraklijonas) organizuojamuose mokymuose, kurių tema „Įtraukusis ugdymas visiems“ (angl. „Inclusive Education for All“).

Dalyvavimas šiuose mokymuose suteikė puikią galimybę susitikti su kitų Europos šalių (Ispanija, Kroatija, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija) švietimo pagalbos specialistais bei mokytojais, su jais keistis profesine patirtimi, sužinoti daugiau apie jų švietimo sistemas (nuo ikimokyklinio ugdymo iki aukštojo mokslo), iššūkius bei taikomus darbo metodus įtraukiojo ugdymo kontekste.  Mokymų metu įgytos žinios, idėjos darbo metodams, turiniui atnaujinti, buvo užmegzti nauji profesiniai kontaktai, kurie, tikime, ateityje leis dalyvauti naujuose projektuose ir kurti rezultatus kartu, taip pat pagerintos socialinės ir kultūrinės kompetencijos, anglų kalbos įgūdžiai.

Pirmąją mokymų dieną dalyviai pristatė atstovaujamas įstaigas bei savo darbo specifiką.  Kartu su dėstytojais aptarėme mokytojo vaidmenį įtraukiojo ugdymo sistemoje, atsižvelgiant į mokinių, turinčių ugdymosi poreikių įvairovę.  Nuo mokytojo, kaip mokinio pagalbininko, kompetencijų priklauso mokinio mokymosi pasiekimai, jo bendra savijauta klasėje, mokykloje, tad jo vaidmuo šiame kontekste itin svarbus.

Kitos dienos buvo kupinos mokymosi ir darbo bendradarbiaujant, susitikimų dalykinėse grupėse.  Daug dėmesio buvo skiriama neverbalinei komunikacijai, saviraiškai, komandos (klasės), kuriose mokosi skirtingų gebėjimų mokiniai, formavimo strategijoms.  Atliekamos veiklos buvo grindžiamos ne tik teorinėmis žiniomis, bet ir praktinėmis užduotimis.

Mokymų poveikis dalyviams – visų pirma, tai kompetencijų tobulinimas ir mokymosi visą gyvenimą motyvacija. Tai taip pat yra didesnis jautrumas socialinei, kalbinei ir kultūrinei įvairovei, kultūrinių išankstinių nuostatų ir kalbos barjerų įveikimas, veiksmingo bendradarbiavimo grupėje ir asmeninio tobulėjimo įgūdžių įgijimas.

Įgijome ne tik naujų profesinių bet ir kalbinių kompetencijų.  Numatome įgytomis žiniomis pasidalinti su kolegomis, bei pritaikyti jas ir įgūdžius darbinėje praktikoje bendravime su mokyklomis, konsultuojant tėvus ir vaikus su specialiaisiais ugdymosi poreikiais. Džiaugiamės šia galimybė ir tikimės bendradarbiavimo su užsienio partneriais ir ateityje.

Skip to content