Menu Close

Pristatytos įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo įžvalgos

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) parengė atmintinę „Įtraukties link. Ką turi žinoti mokykla?“. Mokytojams, švietimo pagalbos specialistams, švietimo įstaigų vadovams, mokiniams ir jų tėvams pristatytos praktinių veiksmų kryptys padės mokyklų bendruomenėms geriau pasiruošti įgyvendinti įtraukties principą.

Lietuvai planuojant įgyvendinti įtraukties principu grindžiamą ugdymą, siekiama ambicingo tikslo – užtikrinti, kad nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. visos šalies mokyklos būtų pasirengusios priimti visus mokinius ir teikti jiems kokybišką ugdymą nediskriminuojant dėl ugdymosi poreikių įvairovės ir teiktinos pagalbos.

Gairės kelio pradžiai

Perėjimas nuo „mokyklos visiems“ prie „mokyklos kiekvienam“ sampratos ir jos įtvirtinimo ne tik švietimo bendruomenės, bet ir plačiosios visuomenės sąmonėje ir veiksmų kasdienybėje – ilgas ir nelengvas kelias, todėl jo gairių išdėstymas – svarbus darbas, padėsiantis lengviau numatyti ir įveikti galimas kliūtis, nekartoti padarytų klaidų ir eiti kuo kryptingiau tikslo link įgyvendinant įtraukties principą mokykloje.

Šis tikslas – pašalinti fizines, emocines, informacines, socialines, ugdymo kliūtis ir užtikrinti kokybišką švietimą kiekvienam vaikui mokantis drauge su savo bendraamžiais jam artimiausioje švietimo įstaigoje, suteikiant reikalingą, jo ugdymosi poreikius atliepiančią pagalbą.

Ruošdami atmintinę NŠA specialistai rėmėsi įvairiais įtraukties mokyklose problemas nagrinėjančiais tyrimais, taip pat įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo teminio išorinio vertinimo ataskaita ir Lietuvos bei užsienio literatūra, šaltiniais, dokumentais.

Tikimasi, kad atmintinė paskatins mokyklas peržiūrėti formuojamą įstaigos politiką, įsivertinti turimus žmogiškuosius ir materialiuosius išteklius, ugdymo praktiką, analizuoti ir tobulinti mokykloje vykstančius įtraukties procesus, stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą, priimti bendrus susitarimus, kurių laikymasis padės įveikti kylančius iššūkius įgyvendinant įtraukties principą.

Sutarimas, bendravimas, bendradarbiavimas

Atmintinės rengėjai pabrėžia mokyklos bendruomenės susitarimų reikšmę: labai svarbu, kad visiems jos nariams būtų priimtinos „mokyklos kiekvienam“ nuostatos, kad visa bendruomenė suprastų įtrauktį ir jos teisingumą kaip kokybiško ugdymo pagrindą priimant kiekvieną besimokantįjį bei įvairius jų ugdymosi poreikius.

Atmintinėje aprašoma 12 sričių, kuriomis mokykla siekia įgyvendinti įtraukties principą.

Mokyklos veiklos planavimo ir organizavimo srityje dėmesys atkreipiamas į kelis įtraukties principui įgyvendinti svarbius aspektus. Mokyklos strateginiame plane turėtų būti užtikrinama įvairių ugdymosi poreikių turinčių mokinių sėkminga įtrauktis, tikslingai planuojami materialiniai, finansiniai, žmogiškieji ištekliai. Reikėtų pabrėžti įstaigos bendruomenės nuostatų svarbą, sutartus prioritetus, numatomą mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų bei pozityvaus elgesio ugdymą. Mokyklos plane turėtų būti numatytas nuolatinis pedagogų mokymasis ir tikslingas kompetencijų tobulinimas, mokyklos veiklos planavimas sietinas su užsibrėžtais rezultatais, veiklų organizavimas – lankstus, atsižvelgiant į grįžtamojo ryšio tarpinius rezultatus ir situacijų analizes.

Mokinių tėvai turėtų būti skatinami bendradarbiauti su mokykla tiek dėl savo vaiko ugdymo sėkmės, tiek formuojant ir įgyvendinant mokyklos keliamus tikslus bei uždavinius. Mokykla ir tėvai bendradarbiauja palaikydami ir skatindami mokinio pažangą, stiprindami jo psichinę ir fizinę sveikatą bei socialumą. Bendravimas ir bendradarbiavimas skatinamas ir už mokyklos ribų.

Siekiant įtraukties labai svarbi ir emocinė gerovė, kai atsižvelgiama į kiekvieno mokinio galimybes, gebėjimus, mokymosi sunkumus, pasitikėjimą savimi, kitus asmenybės ypatumus ir įgytus įgūdžius, žinias atliepiant poreikius. Turėtų būti atidžiai stebima, kad mokinių skirtybių suvokimas ir jų pripažinimas atsispindėtų visuose mokinių ir mokytojų mokymo, bendravimo ir elgesio srityse. Siektina, kad kiekvienas mokinys jaustųsi vertingas, reikalingas ir saugus, kaip ir kiti mokyklos bendruomenės nariai. Daug dėmesio turėtų būti skirta smurto ir patyčių prevencijai.

Nuo švietimo pagalbos iki ugdymo turinio

Švietimo pagalbos organizavimo ir teikimo srityje pabrėžiama mokyklos vaiko gerovės komisijos veiklos stiprinimo būtinybė: tai padeda užtikrinti kiekvienam mokiniui saugią ir palankią ugdymuisi aplinką, šalinti mokymosi kliūtis. Taip pat skatinamas švietimo pagalbos specialistų kompetencijų tobulinimas, siekiama, kad reikiama švietimo pagalba būtų prieinama kiekvienam mokiniui. Švietimo pagalbos specialistai, teikdami paramą mokyklos bendruomenei, kartu su mokytojais, mokiniais, jų tėvais turėtų analizuoti mokymosi nesėkmių priežastis ir numatyti į mokinio poreikius orientuotą pagalbą.

Ugdymo aplinkos požiūriu palankios ugdymo sąlygos visiems turėtų būti kuriamos šalinant atsirandančias kliūtis, galinčias kelti judėjimo ar kitų sunkumų įvairių ugdymosi poreikių turintiems vaikams. Modeliuojant klasės erdves siektina, kad jos būtų patogios naudoti kuo platesniam mokinių ratui, laikantis universalaus dizaino principų, tačiau tam tikrais atvejais išlieka individualus erdvių pritaikymas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.

Siekiant sėkmingesnės įtraukties mokymo priemonės turi būti aiškios, suprantamos, prieinamos ir patogios naudotis kiekvienam ugdymo proceso dalyviui, pritaikomos atsižvelgiant į pamokos tikslus ir klasės mokinių poreikius. Įgyvendinant kiekvieno mokinio ugdymo tikslus pamokoje gali prireikti taikyti ir specialiąsias mokymo priemones (pvz., Brailio raštą), dėl tokių priemonių taikymo reikėtų konsultuotis su švietimo pagalbos specialistais, mokinio tėvais.

Ugdymo turinys įtraukties siekiančiose mokyklose turėtų būti planuojamas lanksčiai ir nuosekliai, aptariamas dalyvaujant mokytojams, švietimo pagalbos specialistams, mokiniams. Skatinamas mokinių įsitraukimas ir aktyvus dalyvavimas ugdymo procese. Mokyklos sprendimu rengiami mokinių individualūs ugdymo planai, kurie atliepia mokinio ugdymosi poreikius. Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, bendrojo ugdymo programos yra pritaikomos.

Taisyklės, vertinimas, pažanga

Mokymąsi mokykloje rekomenduojama organizuoti lanksčiai, atsižvelgiant į mokinių galias ir poreikius, turimą mokymosi patirtį, parenkant ir pritaikant mokomąją medžiagą, naudojant įvairius mokymo metodus ir mokymo priemones. Taip siekiama užtikrinti kuo geresnes mokymosi sąlygas įvairių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. Mokytojai personalizuoja mokymą kurdami į sėkmę orientuotą mokymosi patirtį, kuri didina mokinių įsitraukimą į ugdymo procesą, pasiekimus ir pažangą.

Įgyvendinant įtraukties principą taip pat svarbios taisyklės mokykloje ir klasėje. Jos pateikiamos įvairių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams prieinamu būdu, lengvai suprantama kalba; kiekviena klasė, atsižvelgdama į mokinių poreikius, susikuria savo taisykles, kurios dera su mokyklos taisyklėmis. Mokykloje skatinamas teigiamas elgesys, drausmė grindžiama abipuse pagarba. Mokiniai, turintys įvairių ugdymosi poreikių, turi būti skatinami ir mokomi reguliuoti savo elgesį, prisiimti atsakomybę. Naudojant pozityvaus elgesio situacijas jiems padedama suprasti, koks elgesys yra netinkamas.

Mokinio vertinimo, pasiekimų ir pažangos srityje atmintinės sudarytojai atkreipia dėmesį, kad vertinant mokinius turėtų būti atsižvelgiama į individualiame ugdymo ar pagalbos plane keliamus ugdymo tikslus, numatytus pritaikymus, pagalbą. Mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai turėtų užtikrinti, kad mokiniams ir jų tėvams informacija apie mokymąsi būtų teikiama reguliariai, būtų informatyvi, asmeniška ir skatinanti kiekvieną mokinį siekti asmeninės pažangos.

Atmintinės sudarytojų teigimu, mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas bei įsivertinimas padeda mokiniui tinkamai pasirinkti formaliojo ir neformaliojo ugdymo kryptis, skatina siekti tikslingesnio profesijos pasirinkimo.

Susipažinti su atmintine „Įtraukties link. Ką turi žinoti mokykla?“ galima NŠA interneto svetainėje.

Skaitykite daugiau: https://www.svietimonaujienos.lt/pristatytos-itraukiojo-ugdymo-igyvendinimo-izvalgos/

 

Skip to content