Menu Close

DĖL TARPINIŲ ATSISKAITYMŲ IR BRANDOS EGZAMINŲ PRITAIKYMŲ 2023–2024 M. M.

Vadovaujantis VALSTYBINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠU specialiųjų ugdymosi poreikių turintis kandidatas mokyklos vadovui pateikia pedagoginės psichologinės tarnybos (švietimo pagalbos tarnybos) pažymą ir prašymą dėl brandos egzamino užduoties formos, vykdymo ar vertinimo instrukcijų pritaikymo iki lapkričio 24 dienos.

Trakų rajono  gimnazijos, kuriose mokosi 11-12 klasių (III-IV gimnazijos klasių) specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai, iki 2023 m. spalio 27 d. Trakų pedagoginei psichologinei tarnybai (PPT) turi pateikti reikalingą informaciją pažymoms išrašyti.

Trakų pedagoginė psichologinė tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO, LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS, LENKŲ TAUTINĖS MAŽUMOS GIMTOSIOS KALBOS IR LITERATŪROS TARPINIO PATIKRINIMO, BRANDOS EGZAMINŲ UŽDUOTIES FORMOS, VYKDYMO IR VERTINIMO INSTRUKCIJŲ PRITAIKYMO MOKINIAMS, BUVUSIEMS MOKINIAMS IR EKSTERNAMS, TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, TVARKOS APRAŠU

prašo mokyklų Vaiko gerovės komisijų pirmininkų:

  1. iki 2023 m. spalio 27 d. Tarnybai pateikti 11 klasės (III gimnazijos klasės) ir 12 klasės (IV gimnazijos klasės) mokinių, buvusių mokinių ir eksternų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, kuriems bus reikalingos Tarnybos pažymos dėl tarpinių atsiskaitymų ir brandos egzaminų pritaikymo, sąrašą (Priedas);

1.1. informaciją siųsti el. adresu trakupps@gmail.com;

  • mokinių sąrašą (priedą) atsiųsti Word formatu (nesiųsti skenuoto dokumento);
  • lentelę pildyti labai atidžiai (tiksliai nurodyti mokinio asmens duomenis, specialiųjų ugdymosi poreikių grupę, kt. svarbią informaciją);
  1. iki 2023 m. spalio 27 d. Tarnybai pateikti visus reikalingus pažymoms parengti dokumentus:

2.1. ištaisytus mokinių lietuvių kalbos ir gimtosios kalbos rašto bei matematikos kontrolinius darbus;

2.2. mokinio individualų ugdymo planą (žr. 2023-2024 m. m. Bendruosius ugdymo planus);

2.3. jei mokinys buvo vertintas ne Trakų PPT, pateikti Tarnybai Pažymos dėl specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo kopiją (7 priedą) ir šio mokinio ištaisytus lietuvių kalbos ir gimtosios kalbos rašto darbus, bei matematikos kontrolinį darbą.

  1. paskirti atsakingą asmenį, kuris:

3.1.  palaikytų ryšį su Tarnyba;

3.2. aptartų su mokiniu (ir/ar jo tėvais), turinčiu specialiųjų ugdymosi poreikių dėl specifinio mokymosi (skaitymo) sutrikimo, bendrųjų mokymosi sutrikimų ar dėl įvairiapusio raidos sutrikimo, būtinybę organizuoti brandos egzaminą atskiroje patalpoje, o užduotys, pateiktos raštu, būtų vykdytojo perskaitomos ar įgarsinamos, naudojant informacines technologijas;

3.3. aptartų su mokiniu (ir/ar jo tėvais), turinčiu specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įvairiapusio raidos sutrikimo ar dėl nerimo spektro sutrikimo, būtinybę laikyti brandos egzaminus savo mokykloje, kai vykdytoju bus skiriamas švietimo pagalbą teikiantis specialistas.

Mokinys, turintis nerimo spektro sutrikimą, pageidaujantis laikyti egzaminus savo mokykloje, brandos egzaminų pritaikymui turi pateikti 2023 m. gydytojo (-ų) išduotą pažymą su rekomendacija laikyti brandos egzaminus mokykloje, kurioje mokomasi/ mokytasi.

Mokiniai, kurie turi sutrikimų, tačiau nėra vertinti Tarnyboje, bet turi klausos sutrikimą ar kochlearinį implantą; regos sutrikimą, judesio ir padėties bei neurologinių sutrikimų; įvairiapusį raidos sutrikimą (Asperger’io sindromą); kalbėjimo ir kalbos (sklandaus kalbėjimo (ritmo); dizartriją, kalbos netekimą (afaziją) sutrikimą ir kuriems reikalingas egzaminų pritaikymas, Tarnybai privalo pristyti gydytojo(-ų) išduotas pažymas, patvirtinančias šiuos sutrikimus.

Skip to content